30% doanh nghiệp từng gián đoạn dịch vụ vì sự cố mạng