Google thưởng thiếu niên phát hiện lỗi bảo mật 36 ngàn ‘đô’